Senast uppdaterad: 2021-04-30

Trainimal AB, org nr 556078-0073 (”Trainimal” eller ”vi” i någon form) vill värna om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med regler om dataskydd. För mer information om oss, se avsnitt 8.

Vi vill att våra kunder, leverantörer och andra affärspartners ska veta hur, när och varför vi behandlar personuppgifter. Denna Integritetspolicy beskriver hur Trainimal, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU-förordning 2016/679) (”GDPR”).

1. Kategorier av personuppgifter, ändamål och rättslig grund

Vi samlar i allmänhet personuppgifter direkt från dig. Att inte tillhandahålla dina personuppgifter kan leda till nackdelar för dig, t.ex. att du kanske inte kan få önskad information om oss. Om inte annat anges kommer det inte att leda till rättsliga konsekvenser för dig om du inte tillhandahåller dina personuppgifter. Vi kan också samla in personuppgifter från tredje parter.

1.1. Affärspartners eller potentiella affärspartners

Om du företräder någon av våra affärspartners eller potentiella affärspartners behandlar vi personuppgifter för att underlätta vår affärsrelation med den organisation som du företräder, dvs. kontaktuppgifter så som namn, titel, organisation, e-postadress samt, där så behövs, bank- och transaktionsuppgifter. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter är för uppfyllelse av våra avtal respektive våra berättigade intressen att bedriva vår verksamhet.

Vi kommer att behålla personuppgifterna så länge vi har en affärsrelation, och för potentiella affärspartners upp till ett (1) år efter vår senaste kontakt.

1.2. Kundsupport

För att kunna erbjuda kundsupport behandlar vi personuppgifter såsom namn, e-post, information om ärendet, tidpunkter och inloggningsdata på våran supportportal. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter är våra berättigade intressen att bedriva vår verksamhet och kommunikation med den person som har kontaktat vår kundsupport.

Vi kommer att behålla personuppgifterna så länge vi har en avtalsrelation.

1.3. Kunder

För att kunna erbjuda tjänster till våra kunder samlar vi in och behandlar personuppgifter när kunden skapar ett konto hos oss, såsom för- och efternamn, kön, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer, och födelsedatum (personnummer behandlas endast vid nyttjande av friskvårdsbidrag). Om du handlar i vår webbshop ber vi dig dessutom om leveransadress och betalinformation. Nyttjar du vår tjänst för personlig träning och kostrådgivning online (PT Online) ber vi dig dessutom att registrera information om eventuella allergier, medicinering, tränings vanor och andra uppgifter som behövs för att kunna optimera dina kost- och träningsprogram, såsom mat, träningar, mått och vikt samt bilder av dig själv för att kunna tillhandahålla personlig träning och kostrådgivning. Därutöver behandlar vi uppgifter om korrespondens inklusive din IP-adress. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter är våra berättigade intressen att uppfylla vårt avtal med dig och/eller fullgörande av avtalet gentemot dig.

Vi kommer att behålla personuppgifterna så länge du är kund hos oss samt upp till ett år därefter för att underlätta eventuellt återinträde, och längst till och med sju (7) år efter avslutat avtal.

1.4. Nyhetsbrev och pressmeddelanden

Vi kan behandla din e-postadress för att förse dig med pressmeddelanden, marknadsföring och produktinformation i e-postutskick och nyhetsbrev. Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter är samtycke eller våra berättigade intressen att marknadsföra våra tjänster. Om den rättsliga grunden är samtycke kan detta återkallas närsomhelst genom att kontakta oss på support@mammafitness.se.

Vi kommer att behålla personuppgifterna längst till och med 5 år efter senaste aktiviteten.

2. Lagringstider

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter, tjänster eller kommunikation eller för att upprätthålla vår affärsrelation (eller för att hantera vår potentiella affärsrelation). Förutom lagring för dessa syften kan vi också behålla dina personuppgifter under upp till ett år efter avslutat medlemskap för att underlätta vid eventuellt återinträde, följa tillämpliga lagar, såsom bokföringslagar, eller om vi behöver dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

3. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

För de ändamål som anges i denna Integritetspolicy kan vi komma att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer och samarbetspartners om agerar såsom personuppgiftsbiträden åt oss. Dessa kan till exempel tillhandahålla tjänster för kommunikation, utskick, lagring och support- och kundtjänst.

Vi använder tredjepartslösningar som kommunikationskanaler för våra gruppmedlemskap, som exempelvis Facebook eller Zoom.

Datalagringen sker i molntjänst hos Google Inc. som är vårt personuppgiftsbiträde. Google Inc. har endast rätt att lagra och hantera uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, dvs endast lagring för vår räkning. Google Inc. hanterar alla de uppgifter du lämnar ifrån dig till oss.

Vi använder tjänsten Freshdesk, som tillhandahålls av vårt personuppgiftsbiträde Freshworks, för support- och kundtjänst. Freshworks hanterar för vår räkning endast namn och e-postadress, i syfte att vi ska kunna leverera support och kundtjänst till dig.

Utskick av e-postmeddelanden från alla våra tjänster sker genom Mandrill, utskick av nyhetsbrev sker genom Mailchimp. Båda tjänsterna tillhandahålls av The Rocket Science Group, som är vårt personuppgiftsbiträde. De hanterar för vår räkning endast e-postadress, i syfte 1) att vi ska kunna kommunicera med dig från de tjänster du nyttjar hos oss samt 2) för att vi ska kunna leverera vårt nyhetsbrev till dig när och om du ber oss om det.

Vi delger också uppgifter till betaltjänstleverantörer när du handlar i vår webbshop.

Utöver det ovanstående kan vi– i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning – överföra personuppgifter till myndigheter, juridiska rådgivare, externa konsulter eller affärspartners. I händelse av en företagsfusion eller förvärv kan personuppgifter överföras till de tredje parter som är involverade i fusionen eller förvärvet, inklusive potentiella köpare, investerare och professionella rådgivare.

4. Överföring av personuppgifter

Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringar till något land utanför EU/EES skyddas på ett adekvat sätt som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. När det gäller överföringar till länder som inte har ansetts tillhandahålla en adekvat dataskyddsnivå av EU-kommissionen, baserar vi överföringen på lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler för dataskydd som antagits av EU- kommissionen. Du kan be om en kopia av sådana skyddsåtgärder genom att kontakta oss enligt nedan i avsnitt 8.

  1. Rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
  2. Rätt att begära om att få dina personuppgifter rättade om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.
  3. Rätt att i vissa fall få dina uppgifter raderade, till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  4. Rätt att i vissa fall kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, till exempel om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  5. Rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
  6. Rätt att under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna under avsnitt 8 i denna Integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. I Sverige är detta Integritetsskyddsmyndigheten.

6. Cookies och andra spårningstekniker

Denna hemsida använder cookies. För mer information, vänligen se vår Cookiepolicy Information om cookies – MammaFitness.

7. Ändringar av Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Vi kommer att informera dig om alla väsentliga ändringar i Integritetspolicyn, där så är lämpligt. I så fall kommer vi att meddela dig via ett meddelande eller via e-post. Du hittar också datumet för den senaste ändringen av Integritetspolicyn längt upp på denna webbplats.

8. Kontaktinformation

Denna webbplats ägs och drivs av Trainimal AB.

Vi är registrerade i Sverige, org. nr 556078-0073, och vår registrerade adress är Tulegatan 19, 113 53 Stockholm.

Om du har några frågor angående denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på support@mammafitness.se.