Rev 5.3 2022-06-30

Allmänt

Denna text gäller endast köp av våra tjänster online. För villkor vid varuköp, se Köp- och leveransvillkor.

För att du ska kunna använda våra tjänster måste du acceptera nedanstående villkor. Du accepterar genom att fullfölja ditt köp av medlemskap och fortsätta användningen av våra tjänster.

Du måste vara minst 18 år för att teckna medlemskap. Ditt medlemskap börjar gälla när du klickat Betala och erlagt full betalning.

Vad vi levererar

I den tjänst vi levererar kan ingå kost- och/eller träningsrådgivning.

Träningsprogrammen justeras och/eller byts fortlöpande under din medlemskapstid med utgångspunkt i dina framsteg efter bedömning av din tränare. Kostplanen kan bytas vid behov, t ex. om du blir gravid eller börjar amma, men annars är kostplanen densamma under hela medlemskapet, eftersom du själv kan variera innehållet efter dina egna preferenser.

Ifall din valda tjänst omfattar personlig feedback och du registrerat din träning, dina mått och/eller din kost, så får du denna via sajtens eller mobilapplikationens meddelandesystem en gång i veckan. Tillgång till övriga tjänster får du enligt respektive medlemskaps innehållsbeskrivning.

Alla tränare är certifierade personliga tränare och våra kostrådgivare är högskoleutbildade, nutritionister eller dietister. Du behåller normalt dina coacher under hela din medlemskapstid, om du förlänger ditt medlemskap.

Om din tjänst innehåller personlig feedback från tränare och/eller kostrådgivare så har du också rätt att ställa frågor via meddelandesystemet på sajten eller mobilapplikationen till din tränare och/eller kostrådgivare under medlemskapstiden.

Vår personal är ledig lördagar och söndagar, allmänna helgdagar samt midsommar-, jul- och nyårsafton så dessa dagar kan du inte räkna med att få feedback eller få svar på frågor. Feedback kan då tidigare- eller senareläggas.

Även support och kundtjänst är stängd dessa dagar.

Vi använder tredjepartslösningar som kommunikationskanaler för våra gruppmedlemskap, som exempelvis Facebook eller Zoom.

Frysning av medlemskap

Om du blir sjuk, skadad eller gravid och därför inte kan använda ditt medlemskap så kan du frysa det. Frysning av medlemskap innebär att medlemskapet blir vilande utan att avtalad medlemskapstid förbrukas. Du har då ingen tillgång till någon del av medlemskapsfunktionerna under frysningen.

Frysning utan läkarintyg kan ske under maximalt 14 dagar per tolvmånadersperiod. Det innebär att minst 12 månader måste ha gått sedan senaste frysning upphörde, innan du kan frysa igen. Behöver du frysa medlemskapet under längre tid ska läkarintyg bifogas din begäran om frysning. När frysning upphör startas medlemskapet igen automatiskt.

Vid graviditet behövs inte läkarintyg. Din frysning sker då till beräknat förlossningsdatum plus maximalt åtta (8) veckor

Om vi inte kan leverera som planerat

Om din tränare eller kostrådgivare blir sjuk eller av annat skäl måste vara frånvarande högst en vecka och inte kan leverera vad vi lovat, kommer du att få kompensation i form av extra medlemskapstid motsvarande den tid som tränaren/kostrådgivaren är frånvarande. Om frånvaron blir längre än en vecka, exempelvis vid semestrar, kommer vi att tillhandahålla en vikarie. Vikarien är alltid en av våra ordinarie medarbetare och har därför fullgod kompetens.

Vår sajt är normalt tillgänglig dygnet runt, men avbrott kan förekomma vid uppdateringar av systemet eller på grund av tekniska fel, avbrott kortare än 24 timmar berättigar inte till kompensation, längre avbrott kompenserar vi med att lägga till motsvarande medlemskapstid.

Vid avbrott i eller försämring av tjänsten får du inte någon ekonomisk kompensation utöver erlagd avgift för innevarande eller kommande medlemskapsperiod, alternativt tillägg av medlemskapstid motsvarande avbrottet.

Medicinska förbehåll

Genom att acceptera dessa villkor förklarar du dig införstådd med följande:

  1. Utnyttjande av våra tjänster innebär att du själv tar ansvar för att du är fysiskt och psykiskt lämpad för att delta, vi rekommenderar absolut att du konsulterar läkare om du är det minsta tveksam om detta.
  2. Vi har inte medicinsk kompetens att bedöma skador och sjukdomar och om de innebär eventuella risker och begränsningar för dig.
  3. Våra kost- och träningsprogram är utformade efter vår bästa förmåga, men vi kan inte hållas ansvariga för det fall att du skadar dig eller inte tål den mat som vi föreslår. Om en övning känns fel eller gör ont måste du genast upphöra med övningen och utan dröjsmål meddela din tränare detta.
  4. All användning av våra tjänster är helt på egen risk!

Upphovsrätt

Allt material, program, text, sajtlayout och bilder du får tillgång till på vår sajt har vi laglig upphovsrätt till. Det är alltså ett lagbrott att kopiera material och lägga ut det på sociala medier eller på annat sätt dela med dig till någon annan, detta gäller även om den person du delar materialet med också är eller har varit kund till oss.

Dina personuppgifter

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är Trainimal AB, org. nr 556078-0073.

Vi värdesätter din personliga integritet och vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. All personal har skrivit under sekretessförbindelser. Personuppgifterna är krypterade både vid lagring och vid kommunikation mellan dig och sajten/mobilapplikationen. Datalagringen sker i molntjänst hos Google Inc. som är vårt personuppgiftsbiträde, vilket innebär att uppgifterna ska behandlas i enlighet med våra instruktioner. Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord bara är tillgängligt för dig och inte kan utnyttjas av obehöriga.

För att kunna leverera våra tjänster måste vi ta emot och lagra information om dig, till exempel mejladress, personnummer, adress etc. Dessutom måste vi lagra bilder, dina mått och din vikt, dina mål för träning, eventuella allergier och medicinering samt andra uppgifter om dig, som vi behöver för att kunna optimera dina kost- och träningsprogram. Vi kommer också spara den korrespondens vi har med varandra.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter.

Vänligen se vår integritetspolicy här för mer information om hur vi behandlar personuppgifter.

Bindningstid

Om ditt medlemskap är tecknat med bindningstid innebär det att du har förbundit dig att behålla och betala ditt medlemskap under den överenskomna löptiden, normalt 90, 180 eller 360 dagar. Bindningstiden är din motprestation för ett lägre pris på medlemskapet.

Har du valt månadsbetalning för ditt bundna medlemskap måste du tillse att det vid varje dragningstillfälle finns täckning på det betal- eller kreditkort alternativt bankkonto som du begärt ska användas för de överenskomna månadsbetalningarna.

Om täckning inte finns, eller om uttaget inte medges av annat skäl, har du möjlighet att åtgärda detta inom två arbetsdagar, utan att ditt medlemskap avslutas. Om betalning uteblir mer än två arbetsdagar äger vi rätt att avsluta ditt abonnemang utan återbetalning av eventuellt tillgodohavande.

Månadsbetalningar

Om du valt att betala medlemskap månadsvis kommer vi att debitera dig vid bokningstillfället för den första månaden och eventuella tillägg som t ex startavgift och uppgradering av pågående abonnemang. Även köp av varor i samband med bokning av medlemskap debiteras direkt.

Automatisk förlängning av medlemskap

Ditt medlemskap upphör automatiskt efter den betalda perioden om du inte aktivt förnyar det eller själv väljer att använda automatisk förnyelse för det fall sådan är tillgänglig. Vid automatisk förnyelse drar kortföretaget eller banken avgiften för förnyelseperioden automatiskt från ditt kort eller bankkonto med samma intervall som din förnyelseperiod efter din första betalning. Om du exempelvis valt automatisk månadsförlängning, så kommer avgiften för en ny period att dras 30 dagar från din första betalning. Du kan när som helst avbryta din automatiska förnyelse genom att gå till My account – Trainimal SE och ändra betalningsmetod. Om den automatiska förnyelsen avbryts senast en (1) bankdag innan betalningsdagen, kommer ingen dragning ske och ditt medlemskap avslutas när betald period upphör. Avbryter du senare än en (1) bankdag, så kommer vi att genomföra dragning av beloppet och ditt medlemskap förlängs för en ny period.

Ångerrätt, avbryta i förtid

Vill du ångra ditt köp eller avbryta i förtid gäller detta:

Du har ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Du har därför rätt att ångra ditt köp av tjänsten inom 14 dagar från att du ingick avtalet.

Om du vid beställningen väljer ett startdatum som innebär att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen, dvs inom 14 dagar, har vi rätt att dra av ett belopp som står i proportion till vad du mottagit tills du meddelade oss din avsikt att avsluta avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet. Detta avdragsbelopp motsvarar normalt 75 % av en månadsavgift.

Om du meddelar din avsikt att avbryta ditt avtal senast två arbetsdagar innan din bokade startdag har du rätt att återfå hela avgiften. Efter den tidpunkten påbörjas vår leverans eftersom kost- respektive träningsplaner skapas i förväg innan din start och därmed kommer ett avdrag att göras enligt ovan för vårt nedlagda arbete.

Observera att du inte har rätt att ångra en förlängning av ett pågående avtal!

Vill du ångra ditt köp ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet, t.ex. ett brev per post eller helst via e-post till help@trainimal.com. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala din erlagda avgift, eventuellt med avdrag för ovan nämnda belopp om du redan påbörjat tjänsten. Återbetalningen sker till samma betalningsmedel som du använde vid det ursprungliga köpet senast inom 14 dagar från den dag du meddelade att du ångrade ditt köp.

Om du inte följer våra villkor, uppträder på ett icke acceptabelt sätt gentemot vår personal eller andra kunder, olovligen sprider vårt upphovsrättsskyddade material, har registrerat dig med falska uppgifter, manipulerar bilder eller dina data så kan du bli avstängd och återstående avgift återbetalas då enligt reglerna ovan.

Vi kan också välja att avbryta eller avböja medlemskap av andra skäl, exempelvis att vi gör bedömningen att vår tjänst inte passar för dig. I sådana fall återbetalar vi hela den erlagda avgiften.

Reklamation

Du har alltid rätt att reklamera tjänsten om den är felaktig. Om du menar att tjänsten är felaktig måste du meddela oss om detta inom skälig tid efter det att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Skälig tid är normalt inom två månader. Din rätt att reklamera upphör efter tre (3) år.

Vill du reklamera tjänsten ska du skicka oss ett klart och tydligt meddelande om detta och på vilket sätt du menar att tjänsten har varit felaktig, t.ex. ett brev per post eller helst via e-post till help@trainimal.com

Tillämplig lag

Vi tillämpar svensk lag för alla delar av vår verksamhet. Kan vi inte komma överens, gör i så fall en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden i första hand, i andra hand ska tvister prövas av allmän domstol i Stockholm.