Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet aug 2022 – okt 2022
  • Nettoomsättning minskade med -32% till 3 559 (5 261) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 205 (-2 310) TSEK
  • EBITDA uppgick till –789 (-2 019) TSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -1 304 (-2 353) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,56 (-1,00) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -888 (-2 175) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 026 (-674) TSEK.

”Vår resa mot lönsamhet är på god väg, vi har minskat våra kostnader totalt sett med mer än hälften och resultatet är förbättrat med 61%. Det går åt rätt håll, men vi är inte riktigt klara ännu. Fortfarande är målet att minst uppnå neutralt kassaflöde under året” säger Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

”Vi ser att våra kunder är oroliga för sin ekonomi, det avspeglar sig att de hellre väljer vår lägre prissatta tjänst Basic. Positivt är att vi har många fler kunder än tidigare, och det skapar goda förutsättningar för att sälja såväl produkter som vår mer kvalificerade tjänst Premium när ekonomin tar fart igen” fortsätter Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2022 kl 08:00.

Författare