Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet maj 2022 – juli 2022
  • Nettoomsättning minskade med -34% till 4 276 (6 446) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 408 (-200) TSEK
  • EBITDA uppgick till -1 067 (42) TSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -1 448 (-432) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-0,18)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -1 079 (-385) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 217 (-2 843) TSEK.

”Så har vi inlett vårt nya verksamhetsår, första kvartalet är avslutat och vi ser att vårt mål att minska förlusterna och komma till ett neutralt kassaflöde för året kommer sannolikt att nås, jämfört med föregående kvartal är förlusten halverad” säger Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

”Vi har nu lanserat våra nya tjänster Trainimal Basic och Trainimal Premium och vi ser att antalet Basic-kunder kommer in i förväntad takt, glädjande nog är antalet Premium-kunder fler än förväntat. Vår nya webshop tagits emot väl av kunderna, sortimentet är ordentligt utökat med attraktiva produkter och vi har effektiviserat och snabbat upp leveranshanteringen” fortsätter Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2022 kl 08:00.

Författare