Försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat rejält under senare år. Dels för miljöns skull och för bättre djurhållning, men är ekologisk mat också bättre för din hälsa? Nedan finner du svaren!

Vad är ekologisk mat?

Ekologisk mat innebär följande:

  • Det är förbjudet att använda konstgödsel och syntetiskt framställda bekämpningsmedel. Vissa naturliga förekommande bekämpningsmedel är dock tillåtna.
  • Fodret som djuren matas med skall vara ekologiskt och skall till störst del vara odlad på den egna gården.
  • Viktigt med en bra djurhållning, såsom att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden.
  • Läkemedel som antibiotika ska användas med stor försiktighet till djuren.
  • Det är inte tillåtet att använda modifierade organismer, dvs. organismer där generna har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt via exempelvis parning.
  • Bestrålning av livsmedel, som har som syfte att döda insekter, bakterier m.m. får inte användas. I Sverige får enbart bestrålning av kryddor användas.
  • Få tillsatser används.

Är ekologisk mat mer näringsrikt?

Enligt den forskning som finns i dagsläget finns det inget som visar på att ekologisk mat skulle innehålla mer vitaminer och mineraler än vanligt konventionellt odlad mat. Näringsinnehållet varierar mer beroende på andra faktorer som klimat, solljus, sort, jordmån osv. Även de frukter och grönsaker som skördas när de är som mest mogna innehåller mer näring.

Enligt livsmedelsverket behövs i dagsläget fler studier som jämför ekologiska och icke ekologiska frukter och grönsaker för att kunna fastställa om det finns skillnader i näringsinnehåll.

Kemiska bekämpningsmedel i livsmedel

De gränsvärden som finns för bekämpningsmedelsrester är satta med mycket stor säkerhetsmarginal och ska inte kunna innebära någon hälsorisk, inte ens om det skulle överskrida gränsvärdet i normala fall.

Bekämpningsmedel i jordgubbar

Jordgubbar är ett populärt sommarbär. Och kanske har du läst någonstans att jordgubbar är väldigt besprutade? Det stämmer, det är ett av våra mest besprutade livsmedel då de är känsliga för svamp- och mögelangrepp. Det genomförs noggranna kontroller av gränsvärden för bekämpningsmedel dock, och dessa visar sällan eller aldrig jordgubbar som överskrider gränsvärdena.

Enligt en riskbedömning av olika bekämpningsmedel i jordgubbar, genomförd av Livsmedelsverket, kom de fram till att ett litet barn kan äta 4 kilo jordgubbar varje dag utan några hälsorisker kopplade till kemikalierna. Med andra ord kan du äta gubbarna med gott samvete då nyttigheterna i dem överväger de eventuella riskerna. Det spelar ingen roll för hälsans skull om du väljer ekologiska jordgubbar istället för traditionellt odlade, men du gör en tjänst för miljön förstås!

Ökad halt giftiga ämnen i ekologiska ägg

Under 2016 rapporterades ökade halter av giftiga ämnen som dioxiner och PCB i ekologiska ägg. Anledningen till detta är att hönornas foder har bestått mer och mer utav fiskmjöl, som behövs för att hönorna skall få i sig all näring dem behöver utan att något är syntetiskt framställt som i konventionella ägg.

Dioxiner och PCB har i studier visat sig ha en påverkan på utvecklingen av hjärnan och nervsystemet i djurförsök, vilket bl.a. kan ge beteendestörningar. Dessa ämnen misstänks även påverka immunförsvaret, hormonsystemet, fortplantningen samt öka risk för cancer. Värt att nämna är att det handlar om risker på lång sikt av högre intag av dessa ämnen.

Efter rapporten 2016 har dock foderföretagen verkligen arbetat för att minska mängden fiskmjöl i hönornas foder och efter en ny undersökning från i 2017/2018 rapporterar nu Livsmedelsverket att mängden dioxin och PCB har halverats i de ekologiska äggen. Men de innehåller fortsatt högre halter än de konventionella äggen.

Användning av antibiotika

Antibiotika ges till djur för behandlingar av infektioner. Då antibiotika har använts runt om i världen för att djuren ska växa till sig snabbare så har det medfört att bakterier har blivit resistenta mot antibiotikan, och den blir därmed verkningslös mot bakterien. Det kan orsaka att exempelvis salmonella utvecklas hos livsmedelsproducerande djur, som höns. Vid konsumtion kan bakterien överföras till oss människor ifall livsmedlet inte är ordentligt genomstekt eller hettats upp i tillräckligt hög grad.

Det är idag förbjudet inom EU att använda antibiotika i syfte för snabbare tillväxt hos djur. Hos ekologiskt uppfödda djur ska antibiotika användas med större försiktighet och ägaren har krav på sig att skydda sina djur mot sjukdomar genom att jobba med förebyggande hälsoåtgärder.

Livsmedelsverket tar regelbundet stickprover i olika livsmedel som mjölk, ägg, fisk och kött för att analysera om det finns läkemedelsrester i livsmedlet. Det finns även här gränsvärden att förhålla sig till och ligger halterna under gränsvärdena skall det inte innebära någon risk för vår hälsa. Enligt Livsmedelsverkets kontroller de senaste åren får vi i oss mycket små mängder antibiotika eller andra läkemedelsrester via maten.

Källor Livsmedelsverket, Jordbruksverket

Foto iStockphoto