Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för andra kvartalet augusti 2023 – oktober 2023.
  • Nettoomsättning minskade med -24,7% till 2 681 (3 559) TSEK
  • Rörelseresultatet ökade till -115 (-1 205) TSEK
  • EBITDA fortfarande positivt och ökade till 344 (-789) TSEK
  • Periodens resultat före skatt ökade till -144 (-1 304) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,56) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 316 (-888) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt till 433 (-1 026) TSEK.

”Vi har nu uppnått ett av våra delmål, att nå ett positivt kassaflöde. Våra kostnader har vi tagit ned rejält så nu ska vi bara fortsätta med hård kostnadskontroll men med fortsatt produktutveckling. Det är det enda vi som vi valt att inte spara in på, vi vill fortsätta erbjuda våra kunder ett unikt bra verktyg för träning och kostregistrering.” säger Olga Rönnberg, vd för Trainimal och fortsätter,

Vi har en produkt som är så bra att vi är relevanta för våra kunder, som fortfarande håller hårt i plånboken. Vi har dessutom precis avslutat betatesterna och väntar på godkännande från Google och Apple för vår nya app som blir ett stort och viktigt steg framåt för Trainimal. Det är inte allt, vi kommer också samtidigt lansera två nygamla medlemskap som vi tidigare haft i MammaFitness men inte i Trainimal, nämligen Träning och Kost. Dessa medlemskap är tänkta för dem som vet precis vad de behöver och vill ha hela det kombinerade paketet med kost och träning men behöver personligt stöd av en professionell tränare eller dietist.”

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2023 kl 08:00.