Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet maj 2021 – juli 2021. Nettoomsättningen ökade med 32%.
  • Nettoomsättningen ökade med 32% till 6 446 (4 896) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -200 (-153) TSEK
  • EBITDA uppgick till 42 (-64) TSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -432 (-165) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,09)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -385 (-142) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 843 (-1 558) TSEK och påverkades negativt av kostnader i samband med noteringen som belastade skuldnivån vid slutet av det fjärde kvartalet 2020/2021.

”Kvartalet maj – juli 2021 har varit en intensiv period av säljdrivande aktiviteter i den svenska marknaden där vi fortsätter testa och utvärdera nya koncept, samtidigt som arbetet intensifieras inför vår kommande lansering i Storbritannien. Vi samlar kraften i våra kommunikationskanaler genom att lansera en ny hemsida där vi förenat vårt digitala magasin mamma.fit med MammaFitness utbud av hälsotjänster och produkter. Vår digitala hubb ser bättre ut än någonsin och är redo att ta emot nya medlemmar i Sverige och förbereds för att välkomna nya engelsktalande målgrupper.” säger Mikael Pérez, vd för Trainimal.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2021 kl 08:00.

Författare