Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för första kvartalet maj 2023 – juli 2023.

· Nettoomsättning minskade med -36,8% till 2 703 (4 276) TSEK
· Rörelseresultatet ökade till 38 (-1 408) TSEK
· EBITDA ökade till 507 (-1 067) TSEK
· Periodens resultat före skatt ökade till 21 (-1 448) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-0,62) kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ökade till 490 (-1 079) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt till -39 (-3 217) TSEK.

”Första kvartalet är avslutat. Vårt övergripande mål att minska förlusterna har lyckats, vi redovisar till och med en liten nettovinst!  Det har inte varit enkelt, alla kostnader har hårdgranskats och vi kommer självklart att fortsätta med det också de kommande kvartalen. Vår prioritering har inte varit att maximera volymer, utan i första hand att sluta förlora pengar, och när vi känner att ett positivt resultat är stabilt kan vi se framåt.” säger Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

”Nu är vi i slutfasen av testningen av vår nya appversion, vår baby som vi satsat stora pengar och mycket tid på. Den kommer att släppas i en sluten betatestning hos ett antal kunder under slutet av september och avsikten är att släppa den publikt i oktober. Kombinerar vi vår unika plattform med vår nya app är vi säkra på att vårt erbjudande är outstanding ända från Basic upp till vår individuellt coachade Premium.” fortsätter Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2023 kl 08:00.