Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för tredje kvartalet november 2021 – januari 2022.

Tredje kvartalet 2021/2022

  • Nettoomsättningen minskade med -12% till 5 007 (5 696) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 558 (-641) TSEK
  • EBITDA uppgick till -3 189 (-463) TSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -3 562 (-468) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -1,50 (-0,24) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3 338    (-292) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 532 (661) TSEK
  • Snittintäkt per kund per månad har minskat med -13,5%

”Det som utmärker kvartalet är, att trots att vi uppvisar ett negativt resultat, så har vi det under full kontroll efter att ha implementerat ett utökat kostnadsprogram som nu börjar ge resultat. Under detta kvartal har vi fokuserat på att utveckla vår nya tjänst och förbereda omställningen av MammaFitness till TrainimalWoman, med en app som kommer vara unik i sin utformning, med adaptiv justering av kundens program, både inom kost och träning” säger Olga Rönnberg, tf vd för Trainimal.

Nästa kvartal

”Vårt nästa kvartal ser vi som en vändpunkt, efter det så kommer vårt kostnadsläge att vara väsentligen förbättrat och vi räknar med att vi ska vara kassaflödesneutrala när vårt nästa verksamhetsår påbörjas.” fortsätter Olga Rönnberg, tf vd för Trainimal.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, tf VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2022 kl 08:00.