Trainimal AB presenterar idag sin bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret maj 2021 till april 2022.

Vår försäljning har under kvartalet har påverkats negativt av normaliseringen efter pandemirestriktionerna och de nya ekonomiska utmaningar som hushållen står inför just nu har medfört att vi påskyndat lanseringen av vår nya tjänst, som blir prismässigt tilltalande och kostnadseffektiv trots sitt avancerade innehåll.

Vår nya inriktning kommer också att skapa en betydande volymtillväxt i det lägre prissegmentet, vilket vi är övertygade kommer att öka kundernas tilltro till vårt erbjudande och driva merförsäljning till våra coachade tjänster samt också till e-handeln, där vårt kommande sortiment ger en bra möjlighet att utveckla försäljningen.

”Vi har beslutat att vidta kraftfulla åtgärder för att snabbt minska kostnadsmassan, vilket vi tycker ligger helt rätt i tiden. Vårt primära mål att komma till neutralt kassaflöde under kommande verksamhetsår kvarstår oförändrat”, kommenterar Trainimals VD Olga Rönnberg.

Det fjärde kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 353 (7 347) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 997 (158) TSEK
 • EBITDA uppgick till -2 609 (384) TSEK
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -3 166 (199) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 390 (1 108) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,35 (0,19) SEK/aktie

Helår i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 067 (23 515) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 065 (-387) TSEK
 • EBITDA uppgick till -7 775 (239) TSEK
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -9 513 (-186) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 439 (891) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -4,04 (-0,00) SEK/aktie

Väsentliga händelser

 • Trainimal AB utser Mangold till likviditetsgarant fr.o.m. 2022-03-07.
 • Styrelsen beslöt 2022-03-21 att Olga Rönnberg övergår till att vara ordinarie VD.
 • Försäljningen av fastigheten i Spanien slutförd, likviditetstillskott om 4,7 MSEK.

Delårsrapporten finns bifogad i denna rapport och finns att tillgå i sin helhet på Trainimal.com/sv/investor-relations (https://corporate.trainimal.com/sv/investor-relations/).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2022 kl 08:00.

Författare