Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för tredje kvartalet nov 2022 – jan 2023.
  • Nettoomsättning minskade med -45% till 2 766 (5 007) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 502 (-3 558) TSEK
  • EBITDA uppgick till -1 086 (-3 189) TSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -1 517 (-3 562) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,66 (-1,50) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -1 101 (-3 338) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 951 (-3 532) TSEK.

”Vårt mål sedan slutet av 2021 har varit att minska förlusten och det har vi lyckats med och vi är väldigt nära att lyckas nå nollan i resultat. Vi är inte riktigt framme ännu, så vi kommer att fortsätta med det som ett primärt mål. Dock fortsätter vi att investera i utvecklingen av nya tjänster och lösningar och det påverkar förstås kostnadssidan.” säger Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

”Vi fortsätter investera i utvecklingen av vår app och inom kort kommer vi släppa en helt ny design med nya funktioner, förbättringar av nuvarande funktioner och en ny spännande kundupplevelse. Omställningen till en extern utvecklingsavdelning har gått smidigare än vi vågat hoppas” fortsätter Olga Rönnberg, vd för Trainimal.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2023 kl 08:00.

Författare