Styrelsen i Trainimal AB (”Trainimal” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier (”Noteringen”) på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). I anslutning till det har Bolagets styrelse idag med utnyttjande av bolagsstämmans bemyndigande beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en emission av aktier om högst cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader (”Erbjudandet”). Det förestående Erbjudandet möjliggör Bolagets planerade tillväxtsatsningar och Noteringen bedöms ha en positiv effekt på Bolagets relationer med dess intressenter samt underlättar att attrahera nya medarbetare för att fortsätta vara i framkant kompentens- och innovationsmässigt.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME. I samband med Noteringen har Trainimal upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) avseende Erbjudandet som riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://trainimal.com/sv/), Augment Partners AB:s erbjudandesida (https://offers.augment.se/) och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/).

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 469 562 aktier. Erbjudandet riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 33 SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering av Bolaget om cirka 62,0 MSEK.
 • Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 18 mars till och med den 31 mars 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 • Teckningsförbindelser om cirka 8,5 MSEK, motsvarande 55,0 procent av Erbjudandet, har lämnats från representanter i Bolagets styrelse och ledning samt externa ankarinvesterare.
 • Minsta teckningspost uppgår till 160 aktier, motsvarande 5 280 SEK.
 • Sammanlagt är 79,3 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet föremål för lock up under en period om tolv månader från första dag för handel på Nordic SME.
 • Antalet aktier respektive aktiekapital i Bolaget kommer, vid fulltecknat Erbjudande, öka med 469 562 aktier från 1 878 251 aktier till 2 347 813 aktier respektive med 187 824,80 SEK från 751 300,40 SEK till 939 125,20 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 20,0 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket.
 • Erbjudandet är villkorat av att slutligt godkännande från Nordic Growth Market NGM Aktiebolag erhålls samt att intresset för Erbjudandet enligt styrelsens bedömning är tillräckligt stort för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna i Trainimal.

Kort om Trainimal

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad smart teknologi. Coaching sker av legitimerade dietister och licensierade personliga tränare och paketeras genom en abonnemangsmodell. Grundkonceptet är enkelt; Bolagets medlemmar får för priset av en timmes coaching på t.ex. ett gym, i stället personligt stöd digitalt under en hel månad av dietist och personlig tränare. Trainimals vision är att genom interaktiv teknologi hjälpa sina medlemmar uppnå fysisk hälsa och välbefinnande, oavsett sociala, ekonomiska och geografiska förutsättningar.

Trainimals produkterbjudande marknadsförs idag under namnet MammaFitness och riktar sig primärt till kvinnor mellan 20 och 45 år. MammaFitness grundare Olga Rönnberg har arbetat med mammaträning sedan 2004 och är en av Sveriges mest namnkunniga mammatränare. Olga har över åren utformat MammaFitness filosofi, att kombinationen av individuellt anpassad träning och kosthållning ger resultat. Hos MammaFitness möter Bolagets medlemmar erfarna personliga tränare och kostrådgivare med specifik erfarenhet och utbildning inom mammors hälsa. MammaFitness är ett bevisat fungerade koncept som har hjälpt fler än 30 000 mammor att nå sina mål sedan starten 2010.

Trainimal har sedan 2010 investerat cirka 12,7 MSEK och cirka 25 000 utvecklingstimmar i det egenutvecklade systemet för onlineträning (”PT Online”). PT Online består i huvudsak av två delar, själva appen som medlemmen nyttjar samt ett avancerat backend-system med admingränssnitt där Bolagets coacher hanterar medlemmarna. Systemet innehåller alla medlemmars tränings- och kostdata och anpassar kontinuerligt medlemmarnas kostplaner och träningsprogram. Genom intelligent användning av medlemmarnas användardata tillhandahåller PT Online systemstöd till Bolagets coacher och säkerställer att varje medlem får optimalt stöd för bästa resultat. Bolagets utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med att addera ny funktionalitet och effektivisera arbetsflöden. Avsikten är att hela tiden utöka systemstöden för coacherna för att tillse att tiden i stället kan disponeras på värdeskapande aktiviteter såsom kundkontakt och uppföljning.

Bakgrund och motiv

Trainimal verkar på en betydande marknad som över tid har vuxit till följd av bland annat ökad hälsomedvetenhet och teknologisk utveckling. Friskvårdsindustrin är en industri i förändring där ökad mångfald, större behov för individanpassning, geografisk och tidsmässig flexibilitet samt digitaliseringen satt sin prägel.

Trainimal har genom konceptet MammaFitness etablerat sig som ett naturligt val för kvinnor mellan 20 och 45 år som söker individanpassad träning och kostrådgivning digitalt. MammaFitness har bevisats vara fungerande, eftertraktat och uthålligt lönsamt. Trots begränsade investeringar i sälj- och marknadsföring har Bolagets nettoomsättning sedan lanseringen av MammaFitness år 2010 ökat med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 30 procent. Nettoomsättningen för det senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 22,3 MSEK.

Bolaget besitter idag ett sofistikerat system för onlineträning, en stark marknadsposition genom MammaFitness och betydande know-how efter tio års framgångsrikt drift av MammaFitness. Detta i kombination med en ökad acceptans av allmänheten för digitala friskvårdsalternativ gör att Bolaget nu bedömer att tiden är inne för att accelerera tillväxttakten genom nedan expansiva satsningar.

 • Öka den totala medlemsbasen: MammaFitness potentiella målgrupp i Sverige är stor och förnyas kontinuerligt. Det finns en stor potential för accelererad tillväxt på den svenska marknaden genom utökade marknadsföringsaktiviteter och kommunikation till MammaFitness målgrupp. Genom aktiv annonsering, samarbeten och kampanjer planerar Bolaget att öka sin närvaro och bredda sin målgrupp inom sociala medier. Samtidigt planerar Bolaget att utöka sin marknadsföring genom att testa och utvärdera flertalet olika kanaler där MammaFitness målgrupp kan nås med riktade och relevanta budskap.
 • Nå en högre snittintäkt per kund: Bolaget har identifierat en rad initiativ som bedöms kunna förlänga den genomsnittliga medlemstiden och således intäkten per medlem. Exempel på sådana initiativ är att erbjuda längre medlemskap till mer förmånliga villkor, erbjuda förbättrade betalningslösningar som t.ex. möjlighet till månadsbetalning av dyrare abonnemang och att erbjuda nya kompletterande tjänster, produkter och lojalitetsprogram.
 • Engelskspråkig version: Idag finns MammaFitness enbart på svenska och Bolaget bedömer att konceptet är redo för en geografisk expansion. Ett första logiskt steg är att färdigställa en engelskspråkig version av MammaFitness och ta ett första steg på den internationella arenan genom en lansering i Storbritannien, en av Europas största hälsomarknader och en språngbräda mot framtida introduktioner i andra engelskspråkiga länder.

För att säkerställa finansiering av dessa tillväxtsatsningar har Bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet. Nettolikviden om cirka 13,8 MSEK avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

 • Marknadsföring för ökad tillväxt i Sverige (15 procent)
 • Utveckling och lokalisering av engelskspråkig version (15 procent)
 • Marknadsföring av MammaFitness i Storbritannien (50 procent)
 • Löpande utvecklingsarbete för att stödja ovan nämnda tillväxtsatsningar (20 procent)

Det förestående Erbjudandet och efterföljande notering vid Nordic SME bedöms skapa förutsättningar för Trainimal att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed skapa betydande aktieägarvärden. Vidare innebär Noteringen att likviditet skapas i aktien och att Bolaget över tid, kan tillföras nya aktieägare som stärker Bolaget. Därutöver har en notering av Trainimal en positiv effekt på Bolagets relationer med kunder, samarbetspartners, anställda, leverantörer och andra intressenter. I synnerhet bedömer Bolaget att en notering underlättar att attrahera nya medarbetare för att fortsätta vara i framkant kompetens- och innovationsmässigt.

Olga Rönnberg, grundare, vice VD och konceptansvarig, kommenterar

”När jag startade med onlineträning var tanken att kunna vara mammaledig med våra tvillingar och ändå hjälpa mina PT-kunder, inte att bli ägare till ett företag med ett 40-tal medarbetare som tillsammans har hjälp över 30 000 kunder att uppnå fysisk hälsa och välbefinnande. Mina idéer om träning och kost har visat sig vara något som kvinnor länge sökt, ett balanserat sätt att fokusera på grundläggande vanor som främjar en bra livsstil.”

Mikael Pérez, VD, kommenterar

”Det är med stor tillförsikt som jag klivit ombord på Trainimal. Bolaget har en stark produkt med lojala kunder, ett litet men högst kompetent team av medarbetare, och en lönsam digital affärsidé med tydlig potential för uppskalning. Vi ska nu finslipa produkten, säkerställa den bästa möjliga kundupplevelsen, fortsätta utveckla nya tjänster och koncept samt attrahera fler kunder via effektiv marknadsföring och geografisk expansion. Trainimal står inför ett stort steg i Bolagets utveckling där vi ser betydande potential i befintliga och nya tjänster på en internationell marknad. Inför detta steg välkomnar vi nu nya och befintliga aktieägare att vara med på vår resa.”

Preliminär tidplan

 • Teckningsperiod: 18-31 mars 2021
 • Offentliggörande av tilldelning och utfall: 7 april 2021
 • Likviddag: 9 april 2021
 • Första dag för handel: 16 april 2021

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och även utsetts till Bolagets Mentor i samband med Noteringen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

Om Trainimal

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad smart teknologi. Bolagets mest kända produkt är MammaFitness som är skapad av den välkända träningsprofilen Olga Rönnberg. MammaFitness har hjälpt över 30 000 kunder att bli den bästa versionen av sig själv. Trainimals vision är att alla ska kunna uppnå fysisk hälsa och välbefinnande, oavsett sociala, ekonomiska och geografiska förutsättningar.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om att följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Trainimal eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Sådana framåtriktade uttalanden är uttalanden som innehåller uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historisk fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all annan offentliggjord tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt,  helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.