Idag den 18 mars 2021 inleds teckningsperioden för teckning av aktier inför den planerade noteringen av aktierna i Trainimal AB (”Trainimal” eller ”Bolaget”) på NGM Nordic SME (”Nordic SME”). Teckningsperioden löper fram till och med den 31 mars 2021. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nordic Growth Market NGM Aktiebolag, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på Nordic SME. Bolaget offentliggjorde onsdagen den 17 mars 2021 ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) för erbjudandet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att teckna aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 469 562 aktier. Memorandumet och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://trainimal.com/sv/ipo/), Augment Partners AB:s erbjudandesida (https://offers.augment.se/) och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/). Det förestående Erbjudandet möjliggör Bolagets planerade tillväxtsatsningar och noteringen bedöms ha en positiv effekt på Bolagets relationer med dess intressenter samt underlättar att attrahera nya medarbetare för att fortsätta vara i framkant kompentens- och innovationsmässigt.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna aktier i Erbjudandet ska ske genom:

  • Anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (https://trainimal.com/sv/ipo/), Augment Partners AB:s erbjudandesida (https://offers.augment.se/) och på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (https://aqurat.se/). Anmälan kan också ske elektroniskt via BankID på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida.
  • Kunder till Nordnet Bank AB (”Nordnet”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna aktier direkt över Nordnets internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Nordnets hemsida (https://www.nordnet.se/se).
  • Kunder till Avanza Bank AB (”Avanza”) kan anmäla sig för Erbjudandet att teckna aktier direkt över Avanzas internettjänst. Ytterligare information kan erhållas på Avanzas hemsida (https://www.avanza.se/).

Digital bolagspresentation

Med anledning av Erbjudandet bjuder Trainimal in till en digital bolagspresentationen torsdagen den 25 mars kl. 14:00 med Bolagets grundare Olga Rönnberg och Bolagets VD Mikael Pérez.

Bolagspresentationen nås via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/trainimal-ipo-2021.  

Preliminär tidplan för Erbjudandet

  • Teckningsperiod: 18-31 mars 2021
  • Offentliggörande av tilldelning och utfall: 7 april 2021
  • Likviddag: Omkring den 9 april 2021
  • Första dag för handel: 16 april 2021

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och även utsetts till Bolagets Mentor i samband med noteringen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

Om Trainimal

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad smart teknologi. Bolagets mest kända produkt är MammaFitness som är skapad av den välkända träningsprofilen Olga Rönnberg. MammaFitness har hjälpt över 30 000 kunder att bli den bästa versionen av sig själv. Trainimals vision är att alla ska kunna uppnå fysisk hälsa och välbefinnande, oavsett sociala, ekonomiska och geografiska förutsättningar.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om att följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Trainimal eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Sådana framåtriktade uttalanden är uttalanden som innehåller uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historisk fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all annan offentliggjord tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt,  helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.