Trainimal AB (”Trainimal” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolagets emission av aktier om cirka 15,5 MSEK inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME (”Erbjudandet”) tecknades till cirka 111 procent fördelat på över 900 tecknare. Teckningar har erhållits från allmänheten samt från investerare som har lämnat teckningsförbindelser. Totalt tillförs Bolaget cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader. Preliminär första handelsdag för Bolagets aktier vid NGM Nordic SME är den 16 april 2021, förutsatt godkänd ansökan.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Erbjudandet i sammanfattning

Trainimal har genomfört en emission av aktier inför den planerade noteringen på NGM Nordic SME. Allmänheten och institutionella investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 469 562 aktier till ett pris om 33 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden i Erbjudandet pågick under perioden 18 mars – 31 mars 2021. Likviden från Erbjudandet kommer att användas för Trainimals planerade tillväxtsatsningar som syftar till att öka MammaFitness marknadsandelar i Sverige, nå en högre snittintäkt per kund och inleda en geografisk expansion av MammaFitness genom lansering i Storbritannien. 

Slutligt utfall

Det övertecknade Erbjudandet innebär att samtliga 469 562 aktier emitteras, samtliga att betalas kontant. Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 878 251 aktier till 2 347 813 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget ökar från 751 300,40 SEK till 939 125,20 SEK.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan och senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Preliminär tidplan

  • Avräkningsnotor skickas ut: 7 april 2021
  • Likviddag: 9 april 2021
  • Beräknad första dag för handel för Bolagets aktier: 16 april 2021

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet och även utsetts till Bolagets Mentor i samband med noteringen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Pérez, VD

Tel: +46 70 545 45 78

E-post: mikael.perez@trainimal.com

Om Trainimal

Trainimal tillhandahåller individanpassad träning och kostrådgivning digitalt genom egenutvecklad smart teknologi. Bolagets mest kända produkt är MammaFitness som är skapad av den välkända träningsprofilen Olga Rönnberg. MammaFitness har hjälpt över 30 000 kunder att bli den bästa versionen av sig själv. Trainimals vision är att alla ska kunna uppnå fysisk hälsa och välbefinnande, oavsett sociala, ekonomiska och geografiska förutsättningar.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om att följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Trainimal eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Sådana framåtriktade uttalanden är uttalanden som innehåller uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historisk fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all annan offentliggjord tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt,  helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.