Trainimal AB:s årsstämma ägde rum måndagen den 4 oktober 2021. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.trainimal.com/sv/investor-relations/.

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020/2021.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de för stämman tillgängliga medlen för räkenskapsåret 2020/2021 ska överföras till ny räkning, samt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare om omval av styrelseledamöterna Håkan Rönnberg, Olga Rönnberg, Fredrik Hansson och Daniel Laurén, samt nyval av Maria Andersson Grimaldi och Viggo Stenseth. Till styrelseordförande omvaldes Håkan Rönnberg.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 75 000 kronor per helår till var och en av de styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget eller representerar huvudägaren Nova World Fitness Ltd.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Tobias Stråle som huvudansvarig revisor, samt att arvode ska utgå till revisorn enligt av bolaget godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 25 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.