Trainimal AB (publ) presenterar idag sin delårsrapport för andra kvartalet augusti 2021 – oktober 2021.

Andra kvartalet 2021/2022

  • Nettoomsättning minskade marginellt med -6% till 5 261 (5 576) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 310 (249) TSEK
  • EBITDA uppgick till -2 019 (382) TSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -2 353 (248) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -1,00 (0,12)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2 175 (148) TSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -674 (679) TSEK
  • Snittintäkt per kund per månad har ökat med 29,3%

”I andra kvartalet 2021/2022 har vi investerat mycket stort i marknadsföring och utveckling av nya tjänster men resultatet i form av kundtillväxt har ännu inte kommit upp i den takt vi önskar. Vårt fokus är nu volymtillväxt men samtidigt att växa med ett klart sikte på lönsamhet. Vi har inlett en kostnadseffektivisering inom alla delar av verksamheten, syftande till att komma till ett nära-nollresultat under slutet av 2022, trots fortsatta investeringar i nya marknader och fortsatt utveckling. Likviditeten är fortsatt god, men vi vill hantera den med omsorg,” säger Olga Rönnberg, tf vd för Trainimal.

Byte av marknadsnamn

”Vårt välkända marknadsnamn MammaFitness går nu ur tiden, eftersom vi vill förtydliga att vi inte bara är till för mammor, utan för kvinnor i livets alla skeden.

Vi inleder denna process i Storbritannien där vår första app kommer att heta Trainimal Woman, sedan under början av 2022 genomför vi ändringen också i Sverige. Alla framtida appar kommer att heta Trainimal, men med ett tillägg som uttrycker kundgruppen, precis som i Trainimal Woman. Vi kommer att fortsätta satsa internationellt och på tillväxt i kundbasen genom att göra insteget till våra tjänster lägre och enklare genom aggressivare prissättning,” fortsätter Olga Rönnberg, tf vd för Trainimal.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Trainimal AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2021 kl 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olga Rönnberg, tf VD

Tel: +46 735 040 326

E-post: olga.ronnberg@trainimal.com

Författare