Räkenskapsåret avslutas med positivt EBITDA för fjärde kvartalet

Det fjärde kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 2 412 (4 353) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -439 (-2 997) TSEK
· EBITDA uppgick till 1 (-2 609) TSEK
· Periodens resultat före skatt uppgick till -461 (-3 166) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 477 (-3 390) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-1,35) SEK/aktie

Helår i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 16 013 (21 067) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -4 584 (-9 065) TSEK
· EBITDA uppgick till -2 941 (-7 775) TSEK
· Periodens resultat före skatt uppgick till -4 730 (-9 513) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 815 (10 439) TSEK
· Resultat per aktie uppgick till -2,03 (-4,04) SEK/aktie

Väsentliga händelser

· Daniel Laurén avgick från styrelsen för att fokusera på sitt nystartade investmentbolag.
· Kristoffer Funseth tillträder som CFO.
· Två nya challenge-produkter börjar säljas.
· EBITDA vänder till plus.

”För räkenskapsårets sista kvartal ser vi tydligt effekterna av arbetet med att kraftigt minska kostnadsmassan i kombination med en ökad volym i det lägre prissegmentet. Bruttomarginalen i abonnemangsförsäljningen stärktes rejält under kvartalet och vi redovisar såväl positiv EBITDA som kassaflöde från den löpande verksamheten. Vi har genomfört den plan som vi beslutade om för ett år sedan och ser nu att vi nått våra målsättningar under det fjärde kvartalet. Vi ser det som ett bevis på att vår nya modell fungerar”, säger Trainimals VD Olga Rönnberg

Delårsrapporten finns bifogad i denna rapport och finns att tillgå i sin helhet på Trainimal.com/sv/investor-relations (https://corporate.trainimal.com/sv/investor-relations/).

Författare