Hos Trainimal Woman är coaching viktigt. Den coachmodell vi använder heter NÖHRA och är en kraftfull metod och lösningsfokuserad teknik som får dig att hitta dina styrkor och förmågor för att nå hållbara resultat. Här går vi igenom hur vi arbetar med coachmodellen. 

Coachmodellen NÖHRA står för Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktiviteter.

Stöd lägst vägen  

Trainimal Woman stödjer med reflektion och återkoppling, målbilder, rutiner och verktyg, förstärkta värderingar och syften med en livsstilsförändring. Genom förändringen kommer du få mer drivkraft och motivation.  

Vi ger stöd genom att:

  • Identifiera nuläge (genom din kundprofil) 
  • Lägga upp en plan och struktur  
  • Följa upp delmål och mål 
  • Motivation bibehålls under hela din tid hos oss 
  • Komma förbi hinder och utmaningar 
  • Ge verktyg för beteendeförändring 
  • Coacha dig till din fulla potential och bestående resultat 

Fastställa nuläge  

Nuläget handlar om att skapa en tydlig bild över din situation idag: Hur är det nu? Vad är bra och vad är dåligt? Vilka problem och möjligheter finns?  
 
Att förstå nuläget ger oss en större möjlighet att coacha dig dit du vill komma. Därför inleder vi med att du fyller i frågor avseende din motivation, träning och kost. 

Definiera önskat läge (mål och delmål) 

Om du inte vet vart du ska – hur ska du då veta när du är framme? Det är viktigt att du tillsammans med dina coacher definierar dina mål, önskningar och behov. För att sätta upp mål väljer vi att jobba med SMART-modellen: 

S – specifikt 
M – mätbart 
A – accepterat/anpassat 
R – realistiskt 
T – tidsatt 

Det viktigaste med målsättningen är att bestämma din riktning framåt. Det hjälper dig att prioritera, fokusera och mäta dina framsteg. 

Med SMART:a mål som verktyg blir det möjligt att konkretisera dina mål. Du sätter 1–5 mål för tolv veckor framåt. Med dessa fem komponenter som gör målet SMART blir det tydligt för dig, och för oss, att coacha dig framåt. 

Identifiera hinder 

Visst vore det skönt om alla bara såg möjligheter? Tyvärr är livet sällan, eller aldrig, så enkelt. Att blunda för hinder tar inte bort dem, men samtidigt är det viktigt att hindren inte får större fokus än vad som behövs. Genom att identifiera hindren finns möjligheten att klargöra vilka resurser som behövs.   

”Undvik att jaga mygg med handgranater”. Det finns både yttre och inre hinder som kan påverka dig. Svårast är inre hinder så som din tro på vad som är möjligt, ”valda sanningar”, eller rättare sagt: föreställningar. Vilka valda sanningar har du om sig själv? Upplever du dig själv som hopplös, värdelös eller hjälplös? 

Vi tittar även på egenvärde, självkänsla och självförtroende.  

Resurser och styrkor 

Att klara av något innebär att självförtroende stärks. Vi coachar dig i att hitta dina resurser och styrkor. Inledningsvis med stöd av oss som en guide och vägvisare.  

Aktivitet/action 

Även långa resor börjar med ett steg! Det vill säga: alla steg ger resultat i slutändan och även små steg är steg i rätt riktning. De kallar vi för ”mikrovanor”.  
 
När vi mår bra blir vi mer handlingskraftiga och av att agera och slutföra skapas en positiv spiral. Din coach kommer vara observant på din utveckling så att det stöd hon ger dig leder till en förändring.  

Återkoppling och feedback 

Som coacher ber vi alltid kunden om feedback och återkoppling för att på så sätt få veta att du får det stöd du behöver. Nyckeln till god kommunikation ligger ofta i att både kunna ta och ge konstruktiv feedback.

Vi jobbar utifrån en feedbacktrappa i olika steg, som visar vart du befinner dig i att kunna ta till dig feedback. Dessutom har feedback en viktig funktion i att få dig att sträva efter att uppnå uppsatta mål. Feedback är nämligen en aktiv process av tvåvägskommunikation där den information du får framkallar olika reaktioner hos dig. Hur du tar emot feedbacken beror ofta på vilket steg du befinner dig i på feedbacktrappa. 

Beteendeförändringens ABC 

Tillit och förtroende är viktigt om du till exempel ska vilja dela något med andra. Delaktighet skapar både motivation och engagemang. I Level 2 kommer din coach stödja dig i att utforska ditt ABC:  

  • A står för vad som aktiverar ditt beteende eller triggar dig
  • B står för det beteendet du har
  • C står för konsekvensen av ditt beteende

Du kommer få stöd av din coach att reda ut dina mönster. Vi gör det genom en ”hunger- och sugregistrering”.  

Att förändra ett beteende innebär konkret att du ska börja med ett nytt beteende och sluta med ett annat, eller att öka eller minska frekvensen av ett beteende. Det kan även handla om att påverka kvaliteten i det. Beteenden kan även nämnas som de vanor du har – eller det du gör. 

Av Birgitta Thörn