Ta din vikt i kilo, dividera med din längd i meter i kvadrat (vikt (kg)/(Längd (m) x Längd (m)). Grattis, du har just räknat ut ditt BMI!

Varför är den vetskapen bra, kanske du frågar dig? Vi reder ut vad BMI är, till vad och varför det används, samt vilka fördelar och nackdelar som finns med BMI. 

Vad är BMI?

BMI är en förkortning av ”Body Mass Index” och är ett mått på en persons vikt i förhållande till längd. BMI är en billig och enkel screeningmetod för viktkategorisering: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. BMI är det officiella måttet för övervikt, normalvikt och undervikt. Måttet används bland annat av Världshälsoorganisationen (WHO), som delar in BMI enligt följande: 

  • Under 18,5 anses vara undervikt 
  • Mellan 18,5 och 24,9 anses vara normalvikt 
  • Mellan 25 och 29,9 anses vara övervikt 
  • 30 eller högre anses vara fetma 

BMI mäter inte kroppsfett direkt, men har visat sig korrelera med mer direkta mått på kroppsfett och anses vara en pålitlig anvisning. Ett högt tal betyder alltså oftast en hög mängd kroppsfett. 

Vilka fördelar har BMI? 

Det är ett enkelt och billigt screeningverktyg som kan ge en indikation på om individen i fråga kan tänkas gynnas av en viktförändring.  

Vilka nackdelar har BMI?  

Det finns flera problem med att använda BMI-värdet som enda mått på om en individ har en sund vikt eller inte. BMI-värdet kan inte se skillnad på fett och muskler, vilket med andra ord betyder att måttet i sig inte tar hänsyn till kroppens sammansättning. BMI-värdet skiljer inte mellan fett, som i för stora mängder ökar risken för livsstilssjukdomar, och muskler, som väger nästan 20 procent mer än fett och inte är skadliga för hälsan. 

BMI är inget ”friskhetsmått” och överensstämmer inte alltid med vad som är en hälsosam normalvikt. BMI tar inte hänsyn till hur mycket av kroppsvikten som är muskler och hur mycket som är fett och lämpar sig därför inte att användas för kroppsbyggare och elitidrottare. Det är inte heller lämpligt för äldre samt barn och ungdomar. 

Midjans omfång ett viktigt komplement 

Övervikt är en hälsorisk, men var fettet sitter spelar roll för hur mycket risken ökar. Hur ditt fett fördelar sig på kroppen har stor betydelse för din hälsa. Bukfetma innebär större hälsorisker jämfört med om fettet är jämnt fördelat över kroppen.

Det är därför viktigt att också ta reda på fettets fördelning och komplettera BMI-värdet med en mätning av midjeomfånget (gränserna för övervikt respektive fetma är för män 94 cm respektive 102 cm och för kvinnor 80 respektive 88 cm). 

Överviktiga friska och normalviktiga sjuka 

Forskning visar att det finns en hög andel personer i kategorin ”överviktiga” eller till och med ”fetma” enligt Body Mass Index (BMI) som är metabolt friska. Samtidigt finns det en betydande andel ”normalviktiga” personer som är ohälsosamma, med sjukdomar som diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol. 

Sammanfattning  

Totalt sett är det bra att inte låta BMI-värdet vara det enda du tittar på när du ska bedöma om du har en sund vikt eller ej. BMI är en faktor för att ge en indikation kring ditt hälsotillstånd, men det ger inte hela sanningen.

BMI bör övervägas tillsammans med andra mätningar av midjemått, blodlipidnivåer och blodtryck för att avgöra om du är vid god hälsa. En hälsosam livsstil inkluderar mål som en hälsosam vikt, motion och rörelse, stresshantering och goda sömnrutiner.  

Foto GettyImages